หน้าหลัก           สอบถามการจอง           ยกเลิกการจอง             สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติ    

ค้นหาห้องว่าง

วันที่ใช้ * -
เวลาที่ใช้ * -
เจ้าของห้อง
สถานที่ตั้ง
อาคาร
ประเภทห้อง
ชั้นที่

เอกสาร - คู่มือ

การให้บริการระบบจองห้องออนไลน์

สำหรับผู้จองห้อง โปรดอ่านเงื่อนไข ดังนี้
 • การจองห้องของสำนักคอมพิวเตอร์ 
  - เลือกเจ้าของห้อง เป็น 5900: สำนักคอมพิวเตอร์ และเลือกสถานที่ตั้ง
  สำนักคอมพิวเตอร์
  เงื่อนไขการให้บริการระบบจองห้องออนไลน์
  **ผู้ขอรับบริการจะขอจองห้องได้ไม่เกิน 10 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา และต้องขอจองห้องล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย 3 วันทำการ**
  **ขณะนี้อนุมัติห้องให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มศว เท่านั้น หากนิสิตต้องการจองห้องให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา**
  สำหรับผู้จองห้อง ดังนี้
   ขั้นตอนการจองห้อง
  1. ค้นหา/สอบถามห้องว่าง ผ่านระบบจองห้องออนไลน์นี้
  2. จองและบันทึกห้อง (1 ใบจองต่อ 1 ครั้ง 1 ห้อง)
  3. พิมพ์ใบจองห้อง หรือแนบเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจอง
  4. รอการอนุมัติจากผู้อำนวยการ
  5. สอบถามสถานะการจองได้ที่หน้า "สอบถามการจอง"
   การยกเลิกการจองห้อง
  1. ใบจองต้องมีสถานะ "รออนุมัติ" ผู้จองสามารถยกเลิกด้วยตนเอง ที่เมนู "ยกเลิกการจอง"
  2. หากใบจองมีสถานะ "อนุมัติ" ผู้จองต้องติดต่อกลับหน่วยงานเจ้าของห้องเพื่อยกเลิกเท่านั้น
    ติดต่อสอบถาม
  • บริการห้องบรรยายและห้องปฎิบัติการฯ ชั้น 11 ห้องประชุม ชั้น 12 ประสานมิตร ติดต่อสอบถาม 15054
  • บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมทางไกล (VC2) องครักษ์ ติดต่อสอบถาม 21124
 • การจองห้องของสำนักหอสมุดกลาง
  - ประสานมิตร เลือกเจ้าของห้อง เป็น 5600: สำนักหอสมุดกลาง
  - องครักษ์ เลือกเจ้าของห้อง เป็น 5604: ห้องสมุดองครักษ์ สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักหอสมุดกลาง
  เงื่อนไขการให้บริการระบบจองห้องออนไลน์
  **ขณะนี้อนุมัติห้องให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มศว เท่านั้น หากนิสิตต้องการจองห้องให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา**
   ข้อกำหนดการจองห้อง
  1. ผู้ขอรับบริการจะต้องขอจองห้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน
  2. หากต้องการจัดเตรียมสถานที่หรือทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลา ก่อนใช้งานห้องประชุมอย่างน้อย 1 วัน ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการทรัพยากรฯ โทร. 081 699 3838
  3. ผู้ขอใช้ห้องจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประชุมมาด้วยตนเองเว้นแต่กรณีได้ประสานงานและร้องขอกับเจ้าหน้าที่และมีการอนุมัติไว้แล้ว
  4. ผู้ขอใช้ห้องจะต้องรักษาความสะอาดภายในห้องและในกรณีติดป้ายข้อความใด ๆ จะต้องปลดออกให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
  5. ห้องจะเปิดให้บริการก่อนเวลา 20 นาที เพื่อทดสอบระบบและเป็นการประหยัดพลังงาน
  6. สามารถจองได้เฉพาะเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)
  7. ระบบจะทำการลบข้อมูลโดยอัตโนมัติหากมีการจองห้องโดยผิดเงื่อนไข
  สำหรับผู้จองห้อง ดังนี้
   ขั้นตอนการจองห้อง
  1. ค้นหา/สอบถามห้องว่าง ผ่านระบบจองห้องออนไลน์นี้
  2. จองและบันทึกห้อง 1 ใบจองต่อ 1 ครั้ง 1 ห้อง (กรณีต้องการจองมากกว่า 1 วัน แนบเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจอง)
  3. รอการอนุมัติจากผู้อำนวยการ/ผู้รับมอบอำนาจ (สอบถามสถานะการจอง/อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ได้ที่หน้า "สอบถามการจอง")
  4. จากนั้นพิมพ์ใบจองห้องที่ได้รับอนุมัติแล้ว สืบค้นได้ที่หน้า "สอบถามการจอง"
   การยกเลิกการจองห้อง
  1. ใบจองต้องมีสถานะ "รออนุมัติ" ผู้จองสามารถยกเลิกด้วยตนเอง ที่เมนู "ยกเลิกการจอง"
  2. หากใบจองมีสถานะ "อนุมัติ" ผู้จองต้องติดต่อกลับหน่วยงานเจ้าของห้องเพื่อยกเลิกเท่านั้น
  *กรณียกเลิกการใช้ห้องประชุมสามารถยกเลิกก่อนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันใช้งานจริง และหากเป็นกรณี ยกเลิกเร่งด่วน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง โทร. 15341
  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 15341
 • การจองห้องของส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี 
  - เลือกเจ้าของห้อง เป็น 5024: ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
  เงื่อนไขการให้บริการระบบจองห้องออนไลน์
  **ขณะนี้อนุมัติห้องให้เฉพาะบุคลากร มศว เท่านั้น หากนิสิตต้องการจองห้องให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา**
   1. ข้อกำหนดการจองห้อง
  1. โปรดจองห้องประชุมออนไลน์ก่อนวันใช้งานจริงอย่างน้อย 3 วันทำการและจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน
  2. หากต้องการจัดเตรียมสถานที่หรือทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลา ก่อนใช้งานห้องประชุมอย่างน้อย 1 วัน ติดต่อได้ที่ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ โทร. 12122, 12127
  3. ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประชุมมาด้วยตนเองเว้นแต่กรณีได้ประสานงานและร้องขอกับเจ้าหน้าที่และมีการอนุมัติไว้แล้ว
  4. ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องรักษาความสะอาดภายในห้องประชุมและในกรณีติดป้ายข้อความใดๆจะต้องปลดออกให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
  5. ห้องประชุมจะเปิดให้บริการก่อนเวลา 20 นาที เพื่อทดสอบระบบและเป็นการประหยัดพลังงาน
  6. สามารถจองได้เฉพาะเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นงานสำคัญระดับงานมหาวิทยาลัย)
  7. ระบบจะทำการลบข้อมูลโดยอัตโนมัติหากมีการจองโดยผิดเงื่อนไข
   2. ขั้นตอนการจองห้อง
  1. ค้นหา/สอบถามห้องว่าง ผ่านระบบจองห้องออนไลน์
  2. จองและบันทึกห้อง (1 ใบจองต่อ 1 ครั้ง 1 ห้อง)
  3. รอการอนุมัติจากผู้อำนวยการ/ผู้รับมอบอำนาจ (สอบถามสถานะการจอง/อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ได้ที่หน้า "สอบถามการจอง")
   3. กรณีการยกเลิกการจองห้อง
  1. การยกเลิกการจองห้องประชุมในระบบออนไลน์ ใบจองต้องมีสถานะ "รออนุมัติ" ผู้จองสามารถยกเลิกด้วยตนเอง ที่เมนู "ยกเลิกการจอง"
  2. หากใบจองมีสถานะ "อนุมัติ" ผู้จองต้องติดต่อกลับหน่วยงานเจ้าของห้องเพื่อยกเลิกเท่านั้น
   *กรณียกเลิกการใช้ห้องประชุมสามารถยกเลิกก่อนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันใช้งานจริง และหากเป็นกรณี ยกเลิกเร่งด่วน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง โทร. 12122, 12127
  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 12122

  สำหรับผู้ที่ต้องการจองใช้ "หอดนตรีและศิลปะการแสดง" ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โปรดติดต่อ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โดยตรง
15625, 15651

 หากมีข้อสงสัยในการจองห้อง/ยกเลิกเร่งด่วน กรุณาติดต่อส่วนงานเจ้าของห้อง
 • ห้องของส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี ติดต่อ 12122, 12127
 • ห้องของสำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ติดต่อ 15341
 • ห้องของสำนักคอมพิวเตอร์ ติดต่อ ประสานมิตร 15054 องครักษ์ 21124
 
Copyright©2024 Computer Center, Srinakharinwirot University
Web established v.1.0: October 2012